White Body Grey Wings with White/Pink Eyes Midi Owl